Elverum folkehøgskule

Elve­rum folke­høg­skule har spilt en bety­de­lig rolle i norsk his­to­rie – da sær­lig krigs­his­to­rie – siden sko­len ble etab­lert i 1928. I april­da­gene 1940 flyk­tet regje­rin­gen hit, og sko­len ble gjort om til Stor­ting. Det var også her kon­gen ga sitt nei til de tyske kra­vene om at Norge skulle overgi seg. I disse his­to­riske omgi­vel­sene har sko­len en fore­drags­sal som fort­satt står slik den gjorde den gang, men med nye tek­niske vis­nings­løs­nin­ger. Her finnes også en Storsal – den tidligere gymsalen som fungerte som stortingssal. Den er nyopprustet med profesjonell lyd, lys og filmvisningsmuligehter. Fore­drags­sa­len rom­mer 120 per­soner og egner seg godt både til mindre film­vis­nin­ger, fore­drag og debat­ter. Storsalen rom­mer 250 men­nes­ker, og bru­kes ved større fore­drag, dis­ku­sjons­foraer, koserter eller filmvisninger.

[fb-share] [tweetbutton]

Leave a Comment