Elverum kulturhus

Kul­tur­hu­set har 2 saler: STORSTUA med 350 seter og VESLESTUA med 63 seter.
Begge saler egner seg for fes­ti­va­lens bruk med mulig­het både for inn­led­ning og etter­føl­gende debat­ter. Begge kino­sa­lene er digi­ta­li­sert. I kul­tur­hu­set vil det bli etab­lert et fes­ti­val­kon­tor og det er plass til mindre utstil­lin­ger. Det vil bli etab­lert et ser­ve­rings­til­bud i til­knyt­ning til salene.

[fb-share] [tweetbutton]

Leave a Comment