0

Elverum folkehøgskule

Elve­rum folke­høg­skule har spilt en bety­de­lig rolle i norsk his­to­rie – da sær­lig krigs­his­to­rie – siden sko­len ble etab­lert i 1928. I april­da­gene 1940 flyk­tet regje­rin­gen hit, og [...]

0

Glomdalsmuseet

Glom­dals­mu­seet i Elve­rum har et moderne auditorium/kinosal med ca 150 seter byg­get i 2007. Den lig­ger i til­knyt­ning til stort resep­sjons­areal og kafe Vel­eg­net for spe­si­elle [...]